پیش بینی رشد 11 درصدی گردشگری ایران در 2017

گردشگر ی ایران

بر اساس پیش بینی شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)، سال 2017 برای گردشگری ایران رشد خوبی به همراه خواهد داشت و تعداد گردشگران ورودی با رشد 6/ 11 درصدی به 5 میلیون و 531 هزار نفر خواهد رسید.

طبق این گزارش، در سال 2027 تعداد گردشگران ورودی به ایران از مرز 10 میلیون نفر تجاوز خواهد کرد و این درحالی است که طبق برنامه ریزی های داخلی، ایران باید تا سال 2020 به رقم 20 میلیون گردشگر دست یابد. طبق این گزارش، مشارکت مستقیم و کلی بخش سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی جهان با رشد خوبی ادامه پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، انتظار می رود در سال جاری میلادی، ایجاد اشتغال در منطقه خاورمیانه با رشد کمتری نسبت به سال آینده اتفاق بیفتد اما به طور کلی در 10 سال آینده سهم اشتغال در بخش گردشگری نسبت به کل مشاغل موجود در خاورمیانه افزایش اندکی خواهد داشت. همچنین پیش بینی می شود تعداد بازدیدکنندگان و گردشگران در این منطقه با رشد خوبی همراه باشد اما به دلیل مبتنی بر نفت بودن اقتصاد این منطقه، با افزایش قیمت نفت از سال جاری میلادی، سهم درآمدهای گردشگری از کل رقم صادرات گردشگری (بازدید گردشگران خارجی از یک کشور صادرات گردشگری خوانده می شود) با اندکی کاهش همراه خواهد بود. از نظر سرمایه گذاری در حوزه گردشگری نیز این آهنگ در سال 2017 همچنان با قدرت ادامه خواهد یافت.

مشارکت گردشگری در اقتصاد

طبق برآورد های WTTC مشارکت مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و سایر متغیرهای اقتصادی کلان به طور کلی چندان زیاد نبوده و علت عمده آن نیز نفت خیز بودن این منطقه و تمرکز فراوان آنها بر صادرات طلای سیاه بوده است. با این حال، در سال های اخیر و به ویژه با کاهش بهای جهانی نفت، مسوولان این کشورها به فکر استفاده از ظرفیت های گردشگری خود نیز افتاده اند؛ هر چند نمی توان مطمئن بود که آیا با بازگشتن قیمت نفت به روند گذشته و افزایش بهای آن در بازارهای جهانی دولت های منطقه بار دیگر از این صنعت نوپای خاورمیانه عدول نکنند.

بنا بر این گزارش، میزان مشارکت مستقیم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی خاورمیانه در سال 2016 رقمی معادل 4/ 81 میلیارد دلار بوده که حدود 3/ 3 درصد از تولید ناخالص کل این منطقه را تشکیل داده است. پیش بینی ها بیان می کند در سال 2017 این میزان رشد 5/ 4 درصدی را تجربه کرده و تا سال 2027 نیز با رشد متوسط سالانه 6/ 4 درصدی به 1/ 133 میلیارد دلار برسد؛ گرچه سهم آن در تولید ناخالص داخلی این منطقه تغییری نخواهد کرد.

طبق گزارش WTTC، سهم مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 به 9/ 11 میلیارد دلار رسید که رقمی در حدود 9/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد. همچنین گمانه زنی می شود در سال 2017 بخش گردشگری ایران با رشد 5/ 7 درصدی روبه رو شود و با رشد متوسط سالانه 6/ 2 درصدی در دهه آتی، در این میزان به رقم 6/ 16 میلیارد دلار دست پیدا کند؛ رقمی که حدود 7/ 2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در سال 2027 تشکیل می دهد. این کاهش سهم به رغم رشد گردشگری نشان دهنده این است که بخش های دیگر در ایران نسبت به گردشگری رشد بیشتری خواهند یافت که یکی از آنها نفت است.

مشارکت کلی بخش گردشگری در اقتصاد خاورمیانه نیز در سال 2016 حدود 1/ 227 میلیارد دلار بود که 1/ 9 درصد از تولید ناخالص داخلی این منطقه را تشکیل می دهد. انتظار می رود این میزان رشد 2/ 5 درصدی را در سال 2017 تجربه کند و با رشد متوسط سالانه 8/ 4 درصدی تا سال 2027 به 9/ 381 میلیارد دلار برسد که حدود 7/ 9 درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه را تشکیل می دهد. برای ایران نیز این مشارکت کلی در اقتصاد طی سال 2016 به 5/ 31 میلیارد دلار می رسید که حدود 7/ 7 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می داد. پیش بینی می شود در سال جاری میلادی مشارکت کلی گردشگری با رشد 6/ 6 درصدی روبه رو شده و پس از آن نیز با رشد متوسط سالانه 3درصد در سال 2027 به 3/ 7 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران دست پیدا کند که البته در قیاس با مقادیر منطقه ای کمتر است.

مشارکت در اشتغال

بنابر آماری که شورای جهانی سفر منتشر کرده است، در سال 2016 گردشگری در منطقه خاورمیانه به طور مستقیم، حدود 2 میلیون و 357 هزار شغل را به خود اختصاص داده است که حدود 1/ 3 درصد از کل اشتغال در بخش های مختلف این منطقه است. انتظار می رود در سال 2017 این میزان 1/ 2 درصد افزایش پیدا کند و در طول یک دهه آتی نیز با رشد متوسط سالانه 2/ 2درصدی در هر سال به حدود 2 میلیون و 986 هزار شغل در سال 2027 دست یابد که به طور تقریبی معادل 1/ 3 درصد از کل مشاغل منطقه است. اما برای ایران در این مورد هم ارقام متفاوت است. آمار این شورا حاکی از آن است که بخش سفر و گردشگری در سال 2016 به طور مستقیم 559 هزار و 500 شغل را در ایران به خود اختصاص داده که حدود 2/ 2 درصد از کل اشتغال در کشور است. انتظار می رود اشتغال در این بخش در ایران با رشد 9/ 4 درصدی در سال 2017 مواجه باشد و در طول یک دهه آتی نیز به طور متوسط با رشد سالانه 3/ 1 درصد در هر سال، تا پایان سال 2027، 670 هزار شغل را در بر گیرد که معادل 1/ 2 درصد از کل اشتغال کشور است.

با احتساب اشتغال غیرمستقیم، مشارکت کلی بخش گردشگری در اشتغال منطقه خاورمیانه در سال 2016 حدود 6/ 7 درصد از کل اشتغال در منطقه بوده که معادل 5 میلیون و 730 هزار و 500 شغل است. انتظار می رود در سال 2017 این متغیر با رشد 7/ 2 درصدی روبه رو شود و به 5 میلیون و 887 هزار نفر برسد و در پایان سال 2027 نیز با رشد متوسط سالانه 4/ 2 درصد، موجب اشتغال 7 میلیون و 433 هزار نفر شود که معادل 7/ 7 درصد از کل اشتغال منطقه است. برای ایران در سال 2016 مشارکت کلی بخش گردشگری در اشتغال حدود 5/ 6 درصد از کل اشتغال بوده که حدود یک میلیون و 624 هزار و 500 نفر است. انتظار می رود این میزان در سال 2017 با رشد 3/ 4 درصدی روبه رو شود و به حدود یک میلیون و 695 هزار شغل برسد. همچنین با رشد متوسط سالانه 5/ 1 درصد در طول 10 سال آتی، گمانه زنی ها حاکی از آن است که تا پایان سال 2027 این میزان اشتغال به یک میلیون و 964 هزار شغل خواهد رسید که معادل 2/ 6 درصد کل اشتغال در ایران است.

میزان گردشگران ایران و خاورمیانه

طبق گزارش WTTC، میزان صادرات گردشگر یا در واقع همان بازدیدکنندگان خارجی از منطقه خاورمیانه در سال 2016 به رقمی حدود 2/ 83 میلیارد دلار می رسید که معادل 8 درصد کل صادرات این منطقه است. پیش بینی ها حاکی از این است که میزان گردشگران خارجی وارد شده به منطقه خاورمیانه در سال 2017 شاهد رشد 1/ 5 درصدی خواهد بود و در خلال سال های 2027-2017 نیز به طور متوسط با رشد 4/ 5 درصدی به 3/ 148 میلیارد دلار دست خواهد یافت. اما به رغم این رشد، به دلایلی از جمله افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، رقم به دست آمده از محل ورود گردشگران به منطقه خاورمیانه تنها 7 درصد از کل صادرات منطقه را تشکیل می دهد. نگاهی به وضعیت ایران نشان می دهد عواید حاصل از گردشگری در سال 2016 حدود 2/ 4 میلیارد دلار بوده است که 3/ 3 درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص می دهد. پیش بینی می شود این میزان در سال 2017 با رشد قابل توجه 6/ 11 درصدی روبه رو شود و در فاصله سال های 2027-2017 نیز به طور متوسط با آهنگ 4/ 3 درصد در سال رشد کند و تا پایان سال 2027 به رقم 6/ 6 میلیارد دلار برسد که تنها معادل 7/ 2 درصد از کل صادرات کشور خواهد بود.

سرمایه گذاری در گردشگری خاورمیانه و ایران

بنا بر گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، سرمایه گذاری در بخش سفر و گردشگری در سال 2016 حدود 6/ 49 میلیارد دلار و معادل با 2/ 7 درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در خاورمیانه بوده است. شواهد نشان دهنده این است که در سال 2017 رشدی 2/ 7 درصدی در این زمینه ایجاد خواهد شد و در خلال سال های 2027-2017 نیز با رشد متوسط سالانه 4/ 6 درصد تا پایان سال 2027 به رقم 9/ 98 میلیارد دلار دست یابد که معادل 1/ 9 درصد از کل سرمایه گذاری های منطقه خاورمیانه است. در ایران نیز طی سال 2016 حدود 5/ 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این بخش انجام شده است که حدود 3/ 3 درصد از کل سرمایه گذاری های کشور را به خود اختصاص می دهد. براساس پیش بینی ها، این مقدار در سال 2017 با رشد 7/ 6 درصدی روبه رو خواهد شد و در فاصله سال های 2027-2017 نیز به طور متوسط سالانه 3/ 5 درصد رشد می کند تا در پایان سال 2027 به 2/ 6 میلیارد دلار برسد که تنها حدود 9/ 3 درصد از سرمایه گذاری های صورت گرفته در ایران خواهد بود.