گردشگری

فقر راهنمای گردشگری در ایران

راهنمای گردشگری

رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان گفت: 7000 راهنمای رسمی در کشور وجود دارد، درحالیکه وقتی فصل گردشگری فرا می رسد به شدت دچار فقر راهنمای حرفه ای می شویم، چون از آن خیلِ جمعیت شاید کمتر از 300 نفر توانمند باشند.

Read More »