هتلداری

بسته های پیشنهادی هتل ها

هتل

بسته ها که ترکیبی از اتاق هتل، پرواز، ترانسفر، راهنما و گشت های شهری هستند، به عنوان یکی از فاکتورهای ایجاد تقاضا در مشتریان هتل ها دیده و شناخته می شوند.

Read More »

فرمول هتلداری سبز در ایران

هتلداری سبز

هتلداری سبز بیشترین سازگاری را با محیط زیست دارد و با اعمال نگرشی نو در مدیریت منابع انرژی و بازیافت زباله های تولیدی، مروج رفتارهای دوستدار طبیعت است.

Read More »

انتقاد جامعه تور گردانان از کمبود هتل در کشور

هتل

جامعه تورگردانان ایران نزدیک به دو سال است که مدام نسبت به کمبود اقامتگاه مناسب در کشور هشدار می دهد، درحالیکه جامعه هتلداران هربار با اعلام آمار ظرفیت خالیِ هتل ها که گاه به ۶۰ درصد هم رسیده، آن اعلام نیاز را به نقد کشیده است.

Read More »

3 پیشنهاد برای حل معضل کمبود هتل

هتل

تورگردانان همزمان با ایام اوج سفر در کشور برای حل چالش کمبود هتل سه پیشنهاد انتقال زمان برگزاری سمینارها و کنفرانس ها به ایام غیر اوج سفر، استفاده از اقامتگاه های نهادهای دولتی و واگذاری هتل ها ی دولتی به بخش خصوصی را مطرح کردند.

Read More »